Zastropovali sme ceny a hypotéky na úroku 1,69 % p.a.*

x

Garantujeme Vám konečnú cenu

a ponúkame možnosť získať bonus financovania hypotéky pri výške úroku 1,69 % p.a.* s fixaciou na 3 roky.
Bez ohľadu na to, aká bude inflácia a ako vysoko budú rásť úroky v bankách.

Mám záujem

Zastropovali sme ceny a hypotéky na úroku 1,69 % p.a.*

Garantujeme Vám konečnú cenu

a ponúkame možnosť získať bonus financovania hypotéky pri výške úroku 1,69 % p.a.* s fixaciou na 3 roky.
Bez ohľadu na to, aká bude inflácia a ako vysoko budú rásť úroky v bankách.

PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Building Service a.s. so sídlom Miletičova 5B, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 36790826, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4165/B realizuje výstavbu viacerých developerských projektov. Podrobnejšie informácie o projektoch realizovaných spoločnosťou Building Service a.s. sú dostupné na https://slnecnaplan.sk.

I.
Prevádzkovateľ osobných údajov

 

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Building Service a.s. so sídlom Miletičova 5B, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 36 790 826, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4165/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „Building Service, a.s.“). Spoločnosť Building Service a.s. ako prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZOOÚ“).

 

II.
Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

 

1. V závislosti od Vášho vzťahu k spoločnosti Building Service, a.s. spoločnosť ako Prevádzkovateľ spracúva rôzne druhy Vašich osobných údajov na niektorom z právnych základov spracúvania podľa § 13 ods. 1 spracúva.

UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE

 

2. V prípade, ak ste uchádzačom o zamestnanie účelom spracúvania Vašich osobných údajov je posúdenie Vašich predpokladov pre výkon obsadzovanej pracovnej pozície, prípadne uzatvorenie pracovného pomeru s Prevádzkovateľom. Právnym základom pre takéto spracúvanie je vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

3. V prípade, ak by ste neuspeli pri získaní pracovného miesta, o ktoré ste sa uchádzali, ale Prevádzkovateľ by Vás chcel v budúcnosti osloviť s pracovnou ponukou účelom spracúvania Vašich osobných údajov je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je Váš slobodný a jednoznačne udelený súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade ak ste uchádzačom o zamestnanie, ktorého osobné údaje nám poskytuje iná fyzická osoba (napr. Váš známy, rodinný príslušník, priateľ apod.) právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov je Váš písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa § 78 ods. 6 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa dopĺňa na území Slovenskej republiky GDPR. V tomto prípade, ak z Vašej strany nebude udelený súhlas alebo splnomocnenie s takýmto poskytnutím, Vaše osobné údaje od tretej strany neprevezmeme a nebudeme ďalej spracúvať. V prípade náhodne získaných osobných údajov, ktoré sme nepožadovali na žiadny účel spravidla zabezpečujeme ich bezodkladnú likvidáciu.

ZAMESTNANCI

 

4. V prípade, ak ste zamestnancom Prevádzkovateľa Vaše osobné údaje sú spracúvané na účely plnenia práv a povinností Prevádzkovateľa, ktoré vyplývajú zo založeného pracovného pomeru. Právnym základom pre toto spracúvanie osobných údajov je jednak samotná pracovná zmluva, a jednak plnenie rôznych povinností, ktoré zamestnávateľom ukladajú osobitné zákony z oblasti pracovného práva, daňového práva a práva sociálneho zabezpečenia a poistenia.

5. V prípade, ak ste zamestnancom Prevádzkovateľa, vo vzťahu ku ktorému Prevádzkovateľ aplikuje kontrolný mechanizmus zamestnávateľa zavedený v súlade s článkom 11 a § 13 ods. 4 Zákonníka práce, Vaše osobné údaje sú spracúvané na účely kontroly plnenia pracovných povinností, dodržiavania pracovnej disciplíny a/alebo spätného preverovania dôležitých udalostí s vplyvom na možné porušenie Vašich pracovných povinností a pracovnej disciplíny. Právnym základom pre toto spracúvanie je ochrana právom chránených záujmov Prevádzkovateľa, podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

6. V prípade ak ste zamestnancom Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané ešte aj na nasledovné účely:

a) vedenia mzdového účtovníctva v súlade s osobitnými zákonmi – právnym základom je ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR v spojitosti so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
b) poskytovanie osobných údajov príjemcom v postavení tretej strany za účelom zabezpečenia plnenia úloh zverených konkrétnemu zamestnancovi v súlade ustanovením § 78 ods. 4 Zákona o ochrane osobných údajov, nakoľko Prevádzkovateľ ako zamestnávateľ je oprávnený poskytovať Vaše osobné údaje zamestnanca alebo zverejniť Vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je to potrebné v súvislosti s plnením Vašich pracovných povinností alebo funkčných povinností. Poskytovanie Vašich osobných údajov alebo zverejnenie osobných údajov nesmie narušiť vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť zamestnanca ako dotknutej osoby;
c) vedenie internej komunikácie v rámci spoločnosti Building Service, a.s.;
d) štatistické účely spočívajúce v použití Vašich osobných údajov na účely zostavovania interných štatistických výstupov pre interné potreby Prevádzkovateľa (napr. pracovné podklady, prehľady mzdových nákladov za dané obdobie, podklady do výročnej správy, podklady pre rokovanie orgánov Prevádzkovateľa a pod.) – právnym základom spracúvania je ustanovenie článku 89 GDPR;
e) monitoringu priestorov prístupných, ako aj neprístupných verejnosti kamerovým systémom z dôvodu ochrany práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa, ochrany majetku Prevádzkovateľa, ochrany verejného poriadku, zvyšovania bezpečnosti a prevencie pred páchaním trestnej činnosti v monitorovanom priestore. Právnym základom je ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR;
f) aplikovania kontrolných mechanizmov zamestnávateľa, s ktorými bol zamestnanec vopred riadne oboznámený v súlade s § 13 ods. 4 Zákonníka práce v spojitosti s právnym základom podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR;
g) vedenia právnej agendy, v prípade, ak je žalobcom alebo žalovaným zamestnanec a na druhej strane Prevádzkovteľ; právnym základom je ustanovenie článku je ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, nakoľko spracúvanie je nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov Prevádzkovateľa;
h) vyhotovovanie predpísanej projektovej dokumentácie stavby v súlade s internými predpismi Prevádzkovateľa, ktorá môže obsahovať i osobné údaje zamestnancov; právnym základom je ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR; plnenie zákonnej povinnosti najmä vo vzťahu k predpísanej stavebnej dokumentácii a ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR; oprávnené záujmy Prevádzkovateľa na plnení zákonných povinností a preukázaní súladu pre účely prípadnej kontroly zo strany orgánov verejnej správy a preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie nárokov Prevádzkovateľa;
i) vedenia evidencie motorových vozidiel zverených zamestnancov, vrátane správy vozového parku a riešenia poistných udalostí, právnym základom je samostatne uzavretá zmluva (dohoda o zverení motorového vozidla) a ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR; v prípade ak zamestnanci používajú osobné motorové vozidlo, ktoré im bolo zverené jednorazovo (ad hoc), právnym základom spracúvania je plnenie povinností vyplývajúcich z pracovnej zmluvy prípadne z dohody uzatvorenej medzi zamestnancom a zamestnávateľom; článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
j) vyhotovovania obrazovej fotodokumentácie zo stavby pri kontrole dodržiavania BOZP na stavbách za účelom ochrany práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa pri preukazovaní dodržiavania predpisov v oblasti BOZP; právnym základom je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR;
k) vybavovania a evidencie agendy práv dotknutých osôb v zmysle čl. 15 – 22 GDPR, v prípade ak je dotknutou osobou zamestnanec, vrátane primeraného overenia totožnosti, právnym základom je ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR a to plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa;
l) vybavovanie agendy oznamovateľov protispoločenskej činnosti na účely plnenia povinností v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o whistleblowingu“); právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR, t.j plnenie zákonnej povinnosti v spojitosti so Zákonom o whistleblowingu;

AKCIONÁRI

 

7. V prípade ak ste akcionárom Prevádzkovateľa, účelom spracúvania Vašich osobných údajov je evidencia zoznamu akcionárov v súvislosti s emisiou listinných akcií na meno v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa trvalého a prechodného pobytu, rodné číslo, menovitá hodnota akcie, kód (názov) zdravotnej poisťovne, výška vyplatených dividend, preddavky na poistné na účely plnenia povinností podľa osobitných zákonov (napr. výplaty dividend, daňové kontroly). Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. c) a písm. f) GDPR.

OBCHODNÍ PARTNERI

 

8. V prípade, ak ste obchodným partnerom, resp. pracovníkom obchodného partnera Prevádzkovateľa, účelom spracúvania Vašich osobných údajov je bežná evidencia a využívanie základných kontaktných údajov a Vašej pracovnej funkcie pre potreby komunikácie a riešenia pracovných záležitostí a plnenia povinností vyplývajúcich z existujúcich zmluvných vzťahov, prípadne výkon činností, ktoré súvisia s predzmluvnými vzťahmi Právnym základom pre toto spracúvanie je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Právnym základom môže byť taktiež prevaha právom chránených záujmov Prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a jednak špecifické ustanovenie § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa dopĺňa na území Slovenskej republiky GDPR. Účelom spracúvania vašich osobných údajov je taktiež riadenie vzťahov so zákazníkmi a obchodnými partnermi, vývoj produktov, služieb a obchodných aktivít, komunikácia s Prevádzkovateľom, zabezpečovanie spätnej väzby, prieskumy spokojnosti dodávateľov. Právnym základom pre toto spracúvanie je prevaha právom chránených záujmov Prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. V prípade, ak dochádza k finančnému vysporiadaniu medzi nami na základe existujúcich právnych vzťahov , Vaše osobné údaje spracúvame aj za účelom vystavenia účtovného a daňového dokladu z dôvodu splnenia zákonnej povinnosti v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanovenia článku 6 ods. 1) písm. c) GDPR.

9. V prípade ak ste zmluvnou stranou akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzavretej s Prevádzkovateľom, Vaše údaje spracúvame v rozsahu nevyhnutnom na prípravu, negociáciu, zmeny a doplnenia, evidenciu záväzkovo-právnych vzťahov, vrátane prípravy a evidencie splnomocnení). Tieto údaje spracúvame na základe ustanovenia článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR v spojení s § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10. V prípade ak ste Prevádzkovateľovi udelili súhlas, Vaše údaje môžu byť spracúvané za účelom zhromažďovania údajov o používaní internetových alebo mobilných služieb poskytovaných Prevádzkovateľom, a to pomocou súborov cookies, reklamných ID resp. ďalších nástrojov rovnakého alebo podobného typu. Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 

NÁJOMCOVIA

 

11. V prípade ak ste si od nás prenajali parkovacie státie a/alebo nehnuteľnosť v našom vlastníctve, spracúvame o Vás osobné údaje na základe uzavretej nájomnej zmluvy a ustanovenia článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR. V prípade, ak si od nás prenajmete nehnuteľnosť alebo Vám poskytneme akékoľvek služby, Vaše osobné údaje spracúvame aj za účelom vystavenia účtovného a daňového dokladu z dôvodu splnenia zákonnej povinnosti v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanovenia článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

ZÁKAZNÍCI

 

12. V prípade ak ste našim zákazníkom alebo našim potenciálnym zákazníkom, Vaše osobné údaje spracúvame za účelom evidencie klientov v našich interných systémoch, riadenia vzťahov so zákazníkmi a vstupu do predzmluvných a zmluvných vzťahov pri prevode vlastníctva k bytovému, resp. nebytovému priestoru, pri plnení práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu až do ich úplného vysporiadania; právnym základom pre takéto spracúvanie je ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR. V prípade, ak od nás kúpite nehnuteľnosť alebo Vám poskytneme akékoľvek služby, Vaše osobné údaje spracúvame aj za účelom vystavenia účtovného a daňového dokladu z dôvodu splnenia zákonnej povinnosti v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanovenia článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

13. V prípade ak ideme s Vami uzavrieť zmluvu, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, Prevádzkovateľ ako povinný subjekt v zmysle zákona 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov je povinná spracúvať osobné údaje zákazníka v rámci vykonávania starostlivosti voči zákazníkom pri tzv. neobvyklých obchodných operáciách na účely plnenia zákonných povinností podľa uvedeného zákona.

14. V prípade ak ste voči Prevádzkovateľovi uplatnili práva zo zodpovednosti za vady v rámci reklamačného konania, Prevádzkovateľ môže spracúvať Vaše údaje na účely vybavenia reklamácie, ktoré realizuje oddelenie BOZP a kvality práce. Právnym základom je v tomto prípade plnenie zmluvných povinností v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR v spojení s plnením právnej povinnosti v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

15. V prípade ak ste nám udelili súhlas na marketingové účely alebo ak spracúvame Vaše údaje na základe ustanovenia článku 6 ods. 1 písm. f) oprávnené záujmy Prevádzkovateľa na priamom marketingu vyvíjanom vo vzťahu k Vám ako existujúcim zákazníkom, môžeme spracúvať Vaše osobné údaje na marketingové účely (napr. zasielanie newslettrov, využívanie sociálnych sietí, zverejňovanie fotografií, využívanie online analytických nástrojov, vykonávanie marketingových prieskumov, prieskumov verejnej mienky a prieskumov Prevádzkovateľa).

 

NÁVŠTEVY

 

16. V prípade, ak ste návštevníkom budovy sídla Prevádzkovateľa na adrese Miletičova 99/5B, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov monitorovanej kamerovým systémom účelom spracúvania Vašich osobných údajov je ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa pri monitorovaní a evidencii vstupov návštev do priestorov Prevádzkovateľa, a to hlavne z dôvodov ochrany majetku Prevádzkovateľa a ďalších spoločností, ktoré majú v monitorovanom priestore sídlo, prevádzku a výrobné a/alebo skladové priestory, zvyšovania bezpečnosti a prevencie pred páchaním trestnej činnosti v monitorovanom priestore, prehľadu o pohybe a vstupoch spoľahlivo identifikovaných fyzických osôb do súkromného objektu. Právnym základom pre toto spracúvanie Vašich osobných údajov je ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 

ADRESÁTI A ODOSIELATELIA ZÁSIELOK A SUBJEKTY DOTKNUTÉ ZÁSIELKOU v ELEKTRONICKEJ SCHRÁNKE

 

17. V prípade, ak ste fyzickou osobou, ktorej je od nás adresovaná alebo od ktorej nám bola doručená korešpondencia Vaše osobné údaje sú spracúvané aj na účely evidencie registratúrneho záznamu podľa § 16 ods. 2 v spojitosti s § 16 ods. 4 Zákona o archívoch a registratúrach a vybavovania agendy pri využívaní elektronickej schránky používanej na základe § 11 a 12 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-govenrmente. Právnym základom pre toto spracúvanie je plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa, t.j. článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

OSOBY POHYBUJÚCE SA NA STAVBE

 

18. V prípade, ak ste fyzickou osobou, ktorá sa pohybuje na stavbe, ste povinní dodržiavať predpisy týkajúce sa BOZP bez ohľadu na skutočnosť, či ste našim zamestnancom alebo nie, v opačnom prípade nie je dôvod na to, aby ste sa pohybovali na stavbe. Pri kontrole dodržiavania BOZP na stavbách Prevádzkovateľ vyhotovuje obrazovú fotodokumentáciu, ktorá slúži a je ďalej spracúvaná na účely ochrany práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ pri vyhotovovaní fotografií dbá, aby nebolo neprimeraným spôsobom zasiahnuté do práv a oprávnených záujmov dotknutej fyzickej osoby. Právnym základom pre toto spracúvanie je plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa, t.j. článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR na úseku BOZP a článok 6 ods. 1 písm. f) oprávnené záujmy Prevádzkovateľa pri preukazovaní a plnení povinnosti na úseku BOZP a zabezpečení ich dodržiavania na stavbách realizovaných Prevádzkovateľom.

DLŽNÍCI

 

19. V prípade, ak ste dlžníkom Prevádzkovateľa Vaše osobné údaje sú spracúvané na účely mimosúdneho vymáhania splatnej pohľadávky. Právnym základom pre toto spracúvanie je buď výkon práva Prevádzkovateľa proti Vašej osobe vyplývajúci z plnení dohodnutých medzi Vami a Prevádzkovateľom v rámci zmluvného vzťahu, t.j. článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR alebo ochrana právom chránených záujmov Prevádzkovateľa, t.j. článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

20. V prípade, ak ste fyzickou osobou akokoľvek (procesne, hmotnoprávne) zainteresovanou v právnej veci, v ktorej na niektorej z procesných strán vystupuje Prevádzkovateľ, Vaše osobné údaje sú spracúvané na účely evidencie právnej agendy Prevádzkovateľa pri vedení rôznych súdnych konaní, exekučných konaní a správnych konaní. Právnym základom pre toto spracúvanie je buď výkon práva Prevádzkovateľa proti Vašej osobe vyplývajúci z plnení dohodnutých medzi Vami a Prevádzkovateľom v rámci zmluvného vzťahu, t.j. článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR alebo ochrana právom chránených záujmov Prevádzkovateľa, t.j. článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

OZNAMOVATELIA PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

 

21. V prípade ak ste oznamovateľom protispoločenskej činnosti účelom spracúvania Vašich osobných údajov je splnenia našich povinností podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a právnym základom je ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

DOTKNUTÉ OSOBY UPLATŇUJÚCE SVOJE PRÁVA

 

22. V prípade ak ste vo vzťahu k Prevádzkovateľovi v postavení dotknutej osoby, Vaše osobné údaje budú v prípade podania žiadosti z Vašej strany spracúvané ešte aj na účely vybavovania a evidencie agendy práv dotknutých osôb v zmysle čl. 15 – 22 GDPR, vrátane primeraného overenia totožnosti, právnym základom je ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR a to plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa.

NÁVŠTEVNÍCI WEBOV

 

23. V prípade ak ste návštevníkom niektorého z našich webových sídiel Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané na účely spätného kontaktovania Vašej osoby na základe individuálne udeleného súhlasu, ktorý udeľujete pri vypĺňaní registračných formulárov. Okrem toho, ak to umožňujú nastavenia Vášho internetového prehliadača môže tiež dochádzať aj k spracúvaniu tzv. súborov cookies o čom budete osobitne a transparentne informovaní.

24. Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej používateľské zlepšovanie. Naša webová stránka používa súbory cookies na marketingové účely a na účely zvyšovania používateľského komfortu pre návštevníkov webu. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našich webových sídlach.

POUŽÍVATELIA SOCIÁLNYCH SIETÍ

 

25. Na sociálnych sieťach sú vytvorené profily Building Service, a.s., kde dochádza k spracúvaniu osobných údajov registrovaných používateľov, ktorí používajú aj nami profesionálne administrované profily. Toto spracúvanie sa riadi samostatnými podmienkami pre ochranu Vášho súkromia, ktoré sú transparentne zverejnené v rámci našich profilov zriadených na sociálnych sieťach. Právnym základom pre toto spracúvanie môže byť Váš súhlas potvrdený jednoznačným konaním – interakcia s pluginom v rámci nášho profilu (napr. „Páči sa mi“, „Nasleduj“, „Zdieľaj“ a pod.) alebo iným aktívnym konaním spojeným s využívaním nášho profilu zriadeného na sociálnej sieti (napr. zapojením sa do spotrebiteľskej súťaže zaslaním fotografie v rámci internej poštovej služby prevádzkovanej sociálnou sieťou a pod.).

III.
Sprostredkovatelia, príjemcovia osobných údajov a prenos osobných údajov

 

1. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov využívame aj služby preverených a zmluvne zaviazaných externých obchodných partnerov, ktorí nám pomáhajú spracúvať a chrániť Vaše osobné údaje. Ide o tzv. príjemcov a sprostredkovateľov, ktorí pre Prevádzkovateľa vyvíjajú a udržiavajú systémy funkčné a bezpečné alebo nám dodávajú potrebné softvérové riešenia alebo iné služby, ktoré sú potrebné pre časť spracúvania Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely.

2. Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb sú zamestnanci Prevádzkovateľa a obchodní partneri, ktorí majú postavenie dodávateľov Prevádzkovateľa, ktorí sú pravidelne školení o postupoch zákonného a bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. Všetci príjemcovia v postavení sprostredkovateľov sú právne zaviazaní dodržiavať o Vašich osobných údajoch mlčanlivosť.

3. Vaše osobné údaje môžeme poskytovať v nevyhnutne potrebnom rozsahu aj iným subjektom pri plnení našich zákonných povinností v zmysle príslušných právnych predpisov v nevyhnutne potrebnom rozsahu (napr. Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňové úrady, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, inšpektoráty práce, SOI, atď.).

4. V prípade dodávateľov, ktorí pre potreby Prevádzkovateľa spracúvajú Vaše osobné údaje ako sprostredkovatelia, Prevádzkovateľ zabezpečil zvýšenie právnych záruk pre ochranu Vašich osobných údajov uzatvorením zmluvy v súlade s článkom 28 ods. 3 GDPR. Medzi hlavné skupiny našich sprostredkovateľov patria: spoločnosti poskytujúce služby BOZP a PZS, spoločnosti poskytujúce služby správy registratúry a archívnictva, spoločnosti poskytujúce súkromné bezpečnostné služby, realitné agentúry a prevádzkovatelia realitných portálov, externé spoločnosti zabezpečujúce služby pri vývoji a podpore interných systémov, poskytovatelia cloudových služieb, dodávatelia vykonávajúci klientske zmeny a/alebo úpravy na základe reklamácií v bytoch klientov, hypotekárni poradcovia, správcovia bytových domov, obchodní partneri a dodávatelia poskytujúci pomocné administratívne služby a/alebo vyhotovujúci profesionálne fotografie. Bližšie informácie o našich aktuálnych sprostredkovateľoch Vám kedykoľvek na vyžiadanie poskytne naša zodpovedná osoba.

5. Vaše osobné údaje nikdy neposkytneme žiadnej tretej strane, resp. príjemcom na akékoľvek komerčné alebo nekomerčné účely okrem výnimiek súvisiacich s vymáhaním našich práv voči Vám, resp. v rozsahu v akom ste boli informovaní o takomto poskytnutí. Vaše osobné údaje môžu byť poskytované tretím stranám, resp. príjemcom, ktorými sú najmä poštoví doručovatelia, advokátske kancelárie, súdy a exekútorské úrady zapojené do procesu vymáhania našej pohľadávky voči Vašej osobe, v prípade ak si nesplníte voči Prevádzkovateľovi splatné peňažné záväzky a nebudete pozitívne reagovať na našu ponuku mimosúdneho urovnania.

6. Vaše osobné údaje sme povinní poskytnúť aj oprávneným orgánom verejnej moci v prípade výkonu ich zákonných oprávnení podľa príslušných osobitných zákonov (napr. vyšetrovanie polície a pod.), ktoré však nemajú postavenie príjemcov v zmysle GDPR.

7. Vaše osobné údaje neprenášame do žiadnej tretej krajiny, ktorá by nezabezpečovala primeranú úroveň ochrany Vašich osobných údajov, s výnimkou prípadov kedy sú naši preverení sprostredkovatelia usídlení v tretej krajine mimo EÚ/EHP. V takom prípade Vám garantujeme, že sme zabezpečili, aby boli prijaté primerané záruky v čl. 44 a nasl. GDPR.

8. Vaše osobné údaje nie sú vo spracúvané výlučne automatizovaným (napr. výlučne softvérovým spôsobom), ale vždy sa na ich spracúvaní podieľa aj náš vyškolený a poučený zamestnanec. Prevádzkovateľ teda nevykonáva také spracovateľské operácie, na základe ktorých by dochádzalo k prijímaniu rozhodnutia s právnym účinkom alebo iným podstatným vplyvom na Vašu osobu, ktoré by boli založené výlučne len na plne automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov.

IV.
Doba spracúvania osobných údajov

 

1. Vaše osobné údaje sú spracúvané vždy len na nevyhnutne potrebné časové obdobie. Najčastejšie všetky Vaše osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracúva bezpečným spôsobom zlikvidujeme bezodkladne po vysporiadaní našich zmluvných záväzkov alebo po odvolaní Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, príp. po uplynutí primeranej doby vymedzenej Prevádzkovateľom s ohľadom na princíp minimalizácie uchovávania podľa článku 5 ods. 1 písm. e) GDPR.

2. V prípade záujmu o informácie o konkrétnej dobe uchovávania Vašich osobných údajov nás prosím kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v tomto dokumente.

3. Prevádzkovateľ zabezpečí výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, ako:
a) boli ukončené všetky zmluvné vzťahy medzi Vami a Prevádzkovateľom; a/alebo
b) zanikli všetky Vaše záväzky voči Prevádzkovateľovi; a/alebo
c) boli vybavené všetky Vaše reklamácie a žiadosti; a/alebo
d) boli vysporiadané všetky ďalšie práva a povinnosti medzi Vami a Prevádzkovateľom; a/alebo
e) boli naplnené všetky účely spracúvania stanovené právnymi predpismi alebo účely spracúvania, na ktoré ste nám dali súhlas, ak spracúvanie prebiehalo na základe súhlasu dotknutej osoby; a/alebo
f) uplynula lehota, na ktorý bol súhlas udelený alebo dotknutá osoba svoj súhlas odvolala; a/alebo
g) bolo vyhovené žiadosti dotknutej osoby o výmaz osobných údajov a bol naplnený niektorý z dôvodov odôvodňujúcich vyhovenie tejto žiadosti; a/alebo
h) nastala rozhodná právna skutočnosť pre skončenie účelu spracúvania a zároveň uplynula aj ochranná retenčná lehota vymedzená s ohľadom na princíp minimalizácie doby uchovávania osobných údajov.
a súčasne netrvá oprávnený záujem Prevádzkovateľa, zanikli všetky povinnosti Prevádzkovateľa stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré si vyžadujú uchovávanie osobných údajov dotknutej osoby (najmä na účely archivácie vo verejnom záujme, výkonu daňovej kontroly a pod.), alebo ktoré by bez ich uchovania nebolo možné splniť.

4. Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny účel vymedzený Prevádzkovateľom. Ak je to možné informujeme dotknutú osobu, ktorej náhodne získané osobné údaje patria o ich náhodnom získaní a podľa povahy prípadu jej poskytneme potrebnú súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly nad jej osobnými údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k vyriešeniu situácie všetky náhodne získané osobné údaje bezodkladne bezpečným spôsobom zlikvidujeme.

V.
Osobitné ustanovenia

 

1. V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov plnenie našej zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR a vy nám odmietnete poskytnúť Vaše osobné údaje môže to viesť k vzniku škody, ktorej náhradu si môžeme voči Vám uplatňovať (napr. ak by nám v príčinnej súvislosti s nesplnením našej povinnosti bola uložená sankcia). V prípade, ak ide o spracúvanie osobných údajov na účely plnenia povinností podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov neposkytnutie osobných údajov oznamovateľa nemá za následok neprešetrenie anonymného podnetu. Dôsledkom podania anonymného podnetu je, že Vás nebudeme informovať o výsledku jeho prešetrenia.

2. V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov uzatvorenie alebo plnenie zmluvného vzťahu a Vy nám odmietnete poskytnúť Vaše osobné údaje môže to viesť k zmareniu možnosti vstúpiť do záväzného zmluvného právneho vzťahu s Prevádzkovateľom.

3. V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov súhlas so spracúvaním podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR môžete ho kedykoľvek odvolať, pričom ste oprávnení použiť taký istý spôsob, akým ste nám súhlas udeľovali. Udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na požadované účely Prevádzkovateľ nikdy nepodmieňuje možnosťou uzavrieť s zmluvný vzťah. Prevádzkovateľ Vám vždy garantuje neudelenie súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov na účely, ktoré nesúvisia s uzatvorením alebo plnením zmluvného vzťahu, ktorý máte ako náš zákazník záujem s Prevádzkovateľom uzatvoriť. V prípade pochybností o tom ako postupovať pri odvolaní Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov nás prosím kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených tomto dokumente.

4. V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov prevaha našich práv a právom chránených záujmov a využívame na spracúvanie Vašich osobných údajov právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR ste povinní toto spracúvanie strpieť, ale máte voči nemu právo podať námietku.

VI.
Práva dotknutej osoby v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a kontaktné údaje Prevádzkovateľa

1. Právo na prístup k osobným údajom
Dotknutá osoba má právo vyžadovať od Prevádzkovateľa na základe žiadosti potvrdenie o tom, či sú jej osobné údaje spracúvané, a v kladnom prípade žiadať poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov, ktoré sa dotknutej osoby týkajú . Právo na prístup k osobným údajom nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

2. Právo na opravu osobných údajov
Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov ktoré sa jej týkajú, so zreteľom na účel spracúvania osobných údajov a na doplnenie neúplných osobných údajov.

3. Právo na prenosnosť osobných údajov
V prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe zmluvy alebo súhlasu dotknutej osoby, má dotknutá osoba právo na prenosnosť osobných údajov ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovom čitateľnom formáte, ak dochádza ku spracovaniu osobných údajov dotknutej osoby automatizovanou formou a pred uplynutím doby uchovania osobných údajov. Uplatnenie tohto práva nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb a nevedie automaticky k výmazu osobných údajov dotknutej osoby.

4. Právo na likvidáciu osobných údajov
Dotknutá osoba má právo na likvidáciu osobných údajov (právo na výmaz osobných údajov), ktoré sú predmetom spracúvania, ak:
a) sú osobné údaje spracúvané v rozpore so zákonom, alebo
b) na základe odvolania súhlasu dotknutej osoby (v prípade spracúvania osobné údaje z právneho titulu súhlasu dotknutej osoby), alebo
c) dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu osobných údajov spracúvaných z právneho titulu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a neprevažujú oprávnené dôvody Prevádzkovateľa na spracúvanie osobných údajov, alebo
d) osobné údaje už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli získané, alebo pre ktorý sa inak spracúvali, alebo
e) po uplynutí času spracúvania a uchovania osobných údajov.

Právo na likvidáciu osobných údajov sa neuplatňuje ak je spracúvanie osobných údajov naďalej potrebné pre Prevádzkovateľa na:
a) uplatnenie práva na slobodu prejavu, alebo
b) uplatnenie práva na informácie,
c) plnenie povinností podľa ZOOÚ alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu,
d) uplatnenie právneho nároku Prevádzkovateľa,
e) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8 ZOOÚ, ak je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania.

5. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:
a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľ overiť správnosť osobných údajov a prípadnú aktualizáciu osobných údajov,
b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c) Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 ZOOÚ, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby,
Ak Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, bude dotknutá osoba o zrušení takéhoto obmedzenia náležite informovaná.

6. Právo namietať spracúvanie osobných údajov
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov ak:
a) ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré sa týkajú vo všetkých prípadoch, kde právnym základom spracovania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo verejný záujem.
b) sú tieto osobné údaje spracúvané za účelom priameho marketingu vrátane profilovania, v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
Pokiaľ Prevádzkovateľ nebude schopný preukázať jeho nevyhnutný oprávnený záujem na spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, ktorý prevažuje nad právami alebo oprávnenými záujmami dotknutej osoby, nebude ďalej osobné údaje dotknutej osoby spracúvať. Ak dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu (vrátane profilovania) nebude Prevádzkovateľ ďalej osobné údaje dotknutej osoby za týmto účelom spracúvať. Pokiaľ bude dotknutej osobe (používateľovi služieb) odmietnutá možnosť registrácie do služby poskytovanej Prevádzkovateľom (newsletter alebo užívateľské konto), môže sa dotknutá osoba obrátiť na administrátora príslušnej služby či priamo na Prevádzkovateľa.

7. Právo iniciovať začatie konania o ochrane osobných údajov
Pri podozrení, že sa osobných údajov neoprávnene spracúvajú, má dotknutá osoba právo na podanie návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov (https://www.dataprotection.gov.sk), ktorý vykonáva dozor nad plnením povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich spracúvanie osobných údajov na území Slovenskej republiky alebo na príslušnom dozornom orgáne na ochranu osobných údajov v inom členskom štáte Európskej únie, v ktorom má dotknutá osoba bydlisko.

8. Právo nebyť predmetom procesov automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania
Dotknutá osoba má právo, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré
a) je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní a
b) má právne účinky, ktoré sa týkajú dotknutej osoby alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

Právo nebyť predmetom procesov automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania zahŕňa:
a) právo na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa,
b) právo vyjadriť Vaše stanovisko,
c) právo napadnúť takéto rozhodnutie.

Výnimky z nebyť predmetom procesov automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania sú možné v prípade ak je rozhodnutie:
a) nevyhnuté na uzavretie alebo plnenie zmluvy,
b) povolené právom Európskej únie alebo členského štátu Európskej únie,
c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

9. Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov
Ak právnym dôvodom spracovania osobných údajov dotknutej osoby je jej súhlas, môže dotknutá osoba taký súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať na nižšie uvedenej emailovej adrese. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba má právo súhlas kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu na adrese predaj@slnecnaplan.sk alebo písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa, a to Building Service a.s., Miletičova 5B, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov. Vo svojom oznámení o odvolaní súhlasu je vhodné presne špecifikovať, ktorého súhlasu, udeleného dotknutou osobou Prevádzkovateľovi, sa odvolanie týka, aby mohol Prevádzkovateľ spracovať odvolanie súhlasu v čo možno najkratšom čase. Prevádzkovateľ je povinná pri komunikácii s dotknutou osobou overiť si osobné údaje dotknutej osoby tak, aby bolo možné dotknutú osobu jednoznačne identifikovať. Za účelom presnej identifikácie dotknutej osoby je Prevádzkovateľ oprávnená požadovať od dotknutej osoby dodatočné informácie tak, aby bolo možné bez pochybností určiť, že osobné údaje dotknutej osoby neboli zneužité a Prevádzkovateľa komunikuje priamo s dotyčnou dotknutou osobou. Prevádzkovateľ bude odpovedať na otázky dotknutých osôb týkajúce sa spracovania osobných údajov v lehote jedného mesiaca od doručenia žiadosti, a to bezplatne. V prípadoch kedy zodpovedanie otázok dotknutej osoby nebude možné vybaviť v lehote jedného mesiaca od doručenia žiadosti má Prevádzkovateľa právo predĺžiť túto lehotu o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Každé takéto predĺženie lehoty spolu s dôvodmi tohto predĺženia Prevádzkovateľ oznámi dotknutej osobe v lehote na vybavenie žiadosti. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená, alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, má Prevádzkovateľa právo od dotknutej osoby žiadať uhradenie primeraného administratívneho poplatku, alebo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať.

10. Kontaktné údaje zodpovednej osoby Prevádzkovateľa:
Zodpovednou osobou je osoba určená Prevádzkovateľom, ktorá plní úlohy podľa ZOOÚ. Akékoľvek pripomienky a dotazy k ochrane osobných údajov ako aj akékoľvek podnety a žiadosti vo veci výkonu práv dotknutých osôb alebo iné podania týkajúce sa ochrany osobných údajov je možné zasielať Prevádzkovateľovi prostredníctvom týchto kontaktov:
a) Korešpondenčná adresa: Building Service a.s., Miletičova 5B, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov;
b) Emailová adresa: predaj@slnecnaplan.sk
c) Telefónne číslo: +421 918 644 740

VII.
Záverečné ustanovenia

1. Prevádzkovateľ vytvoril tieto Podmienky spracúvania osobných údajov z dôvodu posilnenia dostatočnej transparentnosti a vysvetlenia základných pravidiel, ktoré dodržiava pri ochrane súkromia a osobných údajov dotknutých osôb.

2. Tieto Podmienky spracúvania osobných údajov môžu byť dopĺňané individuálnymi podmienkami spracúvania osobných údajov, ktoré budú prijaté za účelom posilňovania princípu zákonnosti, transparentnosti a spravodlivého spracúvania osobných údajov pre čiastočné procesy, pri ktorých dochádza k získavaniu osobných údajov konkrétnych okruhov dotknutých osôb v konkrétnych situáciách. V prípade rozporov má vždy prednosť najaktuálnejšia verzia akýchkoľvek podmienok ochrany súkromia. Individuálne podmienky ochrany súkromia majú prednosť pred generálnymi podmienkami ochrany súkromia vo vzťahu k tým dotknutým osobám, ktorým sú určené.

3. Spoločnosť pravidelne tieto Podmienky spracúvania osobných údajov reviduje a aktualizuje, pričom platí vždy aktuálna verzia Podmienok spracúvania osobných údajov. Aktuálne verzia je vždy zverejnená na webovej stránke https://slnecnaplan.sk a intranete Spoločnosti.

4. Tieto Podmienky ochrany súkromia sú platné a účinné od 25.5.2022.